Aplikace metody sofioterapie v životě rodiny 

Největší radostí a naplněním každého terapeuta je vždy úspěšná zpětná vazba, která znamená úlevu, vyřešení problému či uzdravení. Pokud k takto úspěšně završené terapii dojde u dětí, je radost dvojnásobná. Proč? Nejen že dojde k uzdravení dítěte, což samo o sobě je úžasné, ale pokud použijeme principu sofioterapie, pochopení souvislosti vzniku nemoci - tedy vnímání zrcadel chybného chování rodičů či jiných podnětů z vnějšího okolí, současně dochází i k vývojovému posunu rodičů a těch, kteří nemoc dítěte řeší.  

V praxi se však často setkávám se situacemi, kdy rodiče velmi rychle uvidí souvislosti a začnou tvořit extrémní pocity viny za nemoci svých dětí. A to přestože vždy zdůrazňuji, že děti si svou roli "učitele" v rodině vybírají samy a rostou tak společně s jejich rodiči či jinými členy rodiny. Cítím důležitost podrobněji vysvětlit na základě čeho si děti mohou vybrat právě své rodiče a co to znamená, že jsou našimi učiteli neboli proč není důvod cítit bezprostřední vinu za jejich nemoci.
Každé dítě směřuje svou následující inkarnaci do takového rodinného prostředí, které mu umožní v rámci jeho duchovního vývoje co nejrychleji vyrůst, to je pochopit své karmické zatížení skrze prožitky, které mu ideálně zprostředkuje právě život s vybranými rodiči.

Například zjednodušeně - duše, která v předchozích inkarnacích byla konfliktní a posuzovačná, vybírá si pro své pochopení rodiče se sklonem ke konfliktnímu chování. Proto je citlivé na sebemenší konflikt mezi rodiči, na který reaguje zdravotním problémem či jiným nezdravým způsobem chování. Tímto rodiče upozorňuje, kde dělají chybu. Jsou-li rodiče otrevření k přijetí zodpovědnosti za souvislosti mezi jejich chováním a zdravím dítěte, odstraní své etické chyby a transformují negativní směřování k pozitivnímu poznání. Jejich pochopení automaticky přechází do informačního pole dítěte. Zde je pak viditelná ona dvojnásobná radost, kdy se dítě uzdravuje na těle a rodiče na duši. Celý ozdravný proces lze zesílit vědomou vděčností rodičů dítěti za předání informací skrze symptomy nemocí a osvobozením dítěte od jeho pocitů potřeby dále rodičům sdělovat tuto danou chybu.  

Závažnost onemocnění dítěte odpovídá nejen chybnému chování okolí, ve kterém dítě vyrůstá, ale rovněž závažnosti jeho vlastního karmického zatížení. Existují však specifické případy, kdy si dítě vybírá těžkou nemoc jako cestu k vyprovokování rodičů ke změně jejich myšlení či filozofického zaměření nebo se stává prostředníkem k impulzu, který směřuje rodiče k objevení něčeho nového, neznámého a případně důležitého pro společnost. Například dítě lékaře onemocní nemocí, na kterou současná medicína nezná cestu k vyléčení a pomůže tak rodiči k aktivnímu přístupu hledání nových metod léčby. Rovněž učitelé mívají často děti s poruchami chování a učení, na které naše školství prozatím nezná metodu nápravy.
Pro bližší pochopení problematiky uvádím zpětnou vazbu mého klienta a zároveň absolventa seminářů sofioterapie.

Jak nás děti naučily slyšet a mluvit vlastní pravdu
K řešení nemocí dětí skrze pochopení souvislostí, které nám nabízí sofioterapie, jsem se dostal přes opakovaná onemocnění uší a dýchacích cest mých dětí. Po první návštěvě u Marušky (jak všichni pojmenováváme Marii Heraleckou) jsem byl velmi zklamán. Nedala mi žádné kouzelné bylinky ani lektvary, které uskuteční nemožné okamžitě a zázraky do tří dnů, ale chtěla po mě a mé manželce, abychom se my, promovaní psychologové, zamysleli nad svým myšlením, chováním a celkovým životním zaměřením. Kdyby bylo na mně, už bych se u Marušky více neukázal, ale moje žena to chtěla zkusit. A nyní, po několika letech studia sofioterapie, mohu zodpovědně konstatovat, že některé věci se dějí okamžitě a zázraky skutečně mohou nastat do tří dnů.....i bez kouzelných bylinek. Nebo i s těmi voňavými bylinkami z Bílých Karpat, ale ty nejsou tak podstatné, jako právě změna myšlení, naladění a chování. 

Problém, který nás dlouhodobě trápil s našimi dětmi, byla zmíněná opakovaná onemocnění uší a dýchacích cest. U obou dětí šlo o záněty pravého ucha. Podle Marušky jsme něco my rodiče neslyšeli a naše děti to odmítaly slyšet. Jednalo se o naši neustálou vnitřní potřebu se zavděčit ve svém zaměstnání, stálý vnitřní boj, zda se chováme dostatečně reprezentativně a správně, jak nás vidí okolí, co si o nás myslí nadřízení, kolegové, podřízení... Po přehodnocení našich chybných nastavení došlo k rychlému uzdravení našich dětí. Občasné zopakování stejných modelů chování nám děti okamžitě signalizovaly lehkými nemocemi. Po čase se však opět vrátily záněty uší - tentokrát levých uší. 

Ze seminářů sofioterapie jsme už věděli, že levá strana znamená uslyšeno, ale nerealizováno. Překvapilo nás to, protože jsme si své pozitivní změny byli vědomi. Ale Maruška nás informovala, že jde o stejné chybné naladění, jenže tentokrát jsme očekávali, jak nás bude přijímat naše blízké okolí z řad příbuzných a přátel. Opět se objevil model slušného chování na úkor pravdivosti a následování vlastních pocitů. Okamžitě jsme pochopili, že skutečně takto vůči svým blízkým jednáme a netušili jsme, že děti mohou reagovat na naše zdvořilostní jednání. Nebylo to úplně jednoduché měnit své navyklé způsoby chování a chápu, že to není jednoduché ani pro mnoho dalších lidí v současné společnosti. Proto jsem se rozhodl podělit se o tento příběh. Odměnou za naši snahu bylo úplné uzdravení našich dětí. Přál bych si, aby i ti, které sofioterapie napoprvé zaskočí svým požadavkem pracovat sami na sobě, poznali, že toto je cesta vývoje, která směřuje nejen k uzdravení těla, ale především k uzdravení duše skrze přijetí vlastní velkoleposti a pravdivé vyjádření vnitřní svobody.

V tomto příběhu můžeme jasně vidět, jak je pro rodiče důležité nepropadat pocitům viny za nastalé zdravotní obtíže dětí a vnímat symptomy jejich nemocí jako příležitosti k růstu a poznání, čímž děti plní roli našich učitelů. Učitelů života.

Randy 16. 6. 2018

Hi,

My name is Randy and I was looking at a few different sites online and came across your site sofioterapie.cz. I must say - your website is very impressive. I found your website on the first page of the Search Engine.

Have you noticed that 70 percent of visitors who leave your website will never return? In most cases, this means that 95 percent to 98 percent of your marketing efforts are going to waste, not to mention that you are losing more money in customer acquisition costs than you need to.
As a business person, the time and money you put into your marketing efforts is extremely valuable. So why let it go to waste? Our users have seen staggering improvements in conversions with insane growths of 150 percent going upwards of 785 percent. Are you ready to unlock the highest conversion revenue from each of your website visitors?

TalkWithLead is a widget which captures a website visitor's Name, Email address and Phone Number and then calls you immediately, so that you can talk to the Lead exactly when they are live on your website - while they're hot!
Try the TalkWithLead Live Demo now to see exactly how it works. Visit: www.talkwithlead.com/Contents/LiveDemo.aspx

When targeting leads, speed is essential - there is a 100x decrease in Leads when a Lead is contacted within 30 minutes vs being contacted within 5 minutes.

If you would like to talk to me about this service, please give me a call. We do offer a 30 days free trial.

Thanks and Best Regards,
Randy