Semináře

Proč doporučujeme svým klientům účast na seminářích?
Osvojí si metodu testování, naučí se sami si přijít na příčinu svých zdravotních potíží a obtížných životních situací a hlavně je řešit. Nacházejí souvislosti a rovnovážný stav mysli. Stávají se vědomými tvůrci svého života.

Obsah jednotlivých seminářů najdete níže.

Aktuální semináře

Přihlašování na semináře proveďte na formuláři "Online rezervace" (viz. níže)  Upozorňuji, aby jste se v případě zájmu o více seminářů přihlašovali na každý jednotlivý seminář zvlášť.
Pamatujte si prosím na které jste se přihlásili, protože tento systém nezasílá potvrzovací e-mail. Uzávěrka přihlášených zájemců a náhradníků vždy 14 dnů před konáním akce (oznamuji společným e-mailem). 7 dnů předem akci potvrzuji a posílám texty k nahlédnutí
sobota 2. září 2023 
od 13:00 - 19:00 v Horní Lhotě
PRAKTICKÝ odpolední PRESENČNÍ SEMINÁŘ pro pokročilé zájemce
Osvojování postupů při hledání příčin našich obtíží, využití znalostí ze všech seminářů, následná transformace a návrhy řešení testovaným účastníkům
počet účastníků (absolventů seminářů) - maximálně 6
+ 2 nebo 3 účastníci, jejichž akutní problém budeme společně řešit
Připravte si dotazy.
Při přihlašování uveďte záměr vaši účasti v poznámce nebo ve zprávě e-mailem.
Uzávěrku přihlášených účastníků a potvrzení akce oznámím společným e-mailem týden před konáním akce.
Zde průběžně uvedu, zda jsou ještě volná místa, případně oznámím možnost přihlášení na jiný termín.
Cena: 1300,- Kč (52 €), Plaťte až po semináři, nikoli předem.
Přihlášeno (23. 8.):  5 (pokročilých) + 6sobota 23. září 2023
od 13:00 - 19:00 v Horní Lhotě
PRAKTICKÝ odpolední PRESENČNÍ SEMINÁŘ pro pokročilé zájemce
Zdokonalení praktických dovedností při hledání příčin nemocí a návrhy řešení testovaným účastníkům. 
počet účastníků (absolventů seminářů) - maximálně 6
+ 2 nebo 3 účastníci, jejichž akutní problém budeme společně řešit
Při přihlašování uveďte záměr vaši účasti v poznámce nebo ve zprávě e-mailem.
Uzávěrku přihlášených účastníků a potvrzení akce oznámím společným e-mailem týden před konáním akce.
Cena: 1300,- Kč (52 €), Plaťte až po semináři, nikoli předem. 
Přihlášeno (23. 8.):  6 (pokročilých) + 4
 

 

Online rezervace

Průběh seminářů

Pokud nebude uvedeno jinak, seminář povede Marie Heralecká v Horní Lhotě 167

Časový rozpis seminářů (pokud nebude jinak určeno):
Celodenní presenční naučný seminář:
prezentace: od 9:45
seminář: 10:00 - 18:00 (8 hodin)

Pokud má absolvent daného semináře zájem předběžně si nastudovat materiály na další pokračující seminář, může zakoupit jen písemné materiály, které v případě účasti na tomto semináři již neplatí.

Praktický odpolední presenční seminář:
prezentace: od 12:45
seminář: 13:00 - 19:00 (6 hodin)
Obsahem je zdokonalování se v metodách sofioterapie, osvojování nových postupů, prohloubení dovedností při hledání příčin a odstraňování negativních záznamů.

Testovací odpoledne (pokud nebude jinak určeno):
Přihlásit se mohou absolventi kteréhokoliv semináře k pomoci při testování jejich problémů ve skupince (4 - 6účastníků) kde pro každého je jedna hodina, testujeme společně, aby se jeden od druhého učil.
průběh: 13:00 - 19:00 (6 hodin)

Orientační ceník

Jedna osobní konzultace (telefonicky, skype) - asi 40 minut

Konzultace poskytuji jen stálým klientům a absolventům seminářů, nejlépe formou odpovědí na předem připravené otázky.
Informativní telefonáty nových zájemců ohledně seminářů, možností a metod sofioterapie v rozsahu do 15 minut jsou ZDARMA.


500 Kč (20€)

Cena jednodenního semináře

na 1. semináři je možnost zakoupit složku s texty za 100,- Kč (4€)

Cena jednodenního semináře - online   1 500 Kč (60€)                                                       

1 700 Kč (68€)

Cena praktického jednodenního semináře

Cena praktického jednodenního semináře - online  1 300,-Kč (52€)


1 600 Kč (64€)

Cena praktického nebo testovacího odpoledne

Cena praktického nebo testovacího odpoledne - online  1100,-Kč (44€)                                                            


1300 Kč (52€)

V ceně jsou zahrnuty všechny písemné podklady a drobná občerstvení v průběhu semináře.

Platby je možné provést převodem na účet nebo hotově, vždy po ukončení semináře.

Obsah seminářů

1. Pochopení původu nemocí a osvojení metody zjišťování příčin 
První seminář je rozdělen na dvě celodenní části:
I. část je zaměřená především na teoretické seznámení s metodou sofioterapie
- sofioterapie - metoda pochopení souvislostí, příčin a důsledků našich obtíží a způsoby řešení
- význam nemoci, bolesti a konfliktních situací pro vývoj
- druhy příčin dle toho, kde vznikají (psychika, tělo, působení okolí)
- způsoby zjišťování příčin (analýza situace, rozhovor)
- osvojení metody testování (posílení spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, spojení intuitivního a rozumového vnímání)
- využití zjištěných informací pro přehodnocení a transformaci
- procentuální vyjádření jednotlivých testovaných kroků
- návody a postup testování
- přílohy: texty Bachových esencí, barometr chování a signálů na jednotlivých částech těla 
- příběhy aplikované sofioterapie (II. část)
- nácvik a praktické provedení transformace (přehodnocení) záporných vzpomínek ve vědomé a v podvědomé paměti (II. část)
II. část zahrnuje praktické osvojování metody a řešení individuálních příběhů

2. Nemoci dětí, jejich příčiny a řešení
- proč jsou děti nemocné
- co nám dítě zrcadlí, co je to rezonanční přenos
- nejčastější otázky týkající se řešení příčin nemocí, úrazů a poruch 
- jak pomoci dětem k uzdravení a jak nemocem předcházet 
- symptomy nemocí - obecné příčiny (drobná onemocnění, úrazy, bolesti, virové a infekční nemoci, dětské nemoci, poruchy chování, učení, paměti, spánku, vývojové vady, chronická a těžká onemocnění)
- zjištění příčin nemocí dospělých jedinců pocházejících z jejich dětství
- obecné předpoklady zvolení vhodné metody pro jednotlivce
- přílohy: rozšíření manuálu o konkrétní předlohy k testování a hledání příčin

3. Osvobození od chybných programů
- druhy příčin a vlivů způsobujících problémové životní situace a nemoci
- rozpoznání a osvobození se od starých a nepotřebných programů
- vědomé a nevědomé změny systémů přesvědčení v mysli
- jak svým programováním ovlivňujeme partnerství
- karmický význam procesu osvobození se od chybných programů
- možnosti kontroly energetických těl
- praktický nácvik metod a určení stupně připoutanosti 
- individuální změny programů - vlastní pozitivní naprogramování

4. Karma - příčiny a skrytý účel utrpení
- sedm zákonů karmy
- kde je příčina a původ neštěstí, utrpení a zla, jejich účel 
- karmické zátěže a jejich odstranění, tzv. "přepsání " vlastní karmy
- jak změnit karmu svých dětí
- individuální a rodinná karma
- harmonizace a proces osvobození se od zátěží karmy
- jak nevytvářet nové karmické zátěže v reálném životě

5. Ukončení nahromaděných destruktivních vlivů:
- myšlenkové a pocitové formace a jejich působení na tělo
- vliv energetických potenciálů na zdraví, odstranění jejich působení a ukončení dalšího tvoření
- jak se naučit nepřijímat negativní energii z okolí
- odvádění zbloudilých nebo přivtělených duchovních bytostí
- metody, postup, prevence
- význam této metody pro určení příčiny a dokonalé uzdravení
- pozitivní vliv znalostí o odvádění a pomoci zbloudilým duším pro život každého jednotlivce

6. Automatická kresba I/II
I. část (celodenní seminář):
- automatická neboli psycho-grafická kresba jako diagnostická metoda
- kresba - účinný harmonizující a léčebný prostředek
- možnosti využití automatické kresby
- spojení kresby, vizualizace a jiných léčebných metod
- prohloubení spolupráce levé a pravé hemisféry
- význam a využití barev při harmonizaci čaker a znázornění aurogramu
- využití léčebných symbolů
II. část (celodenní seminář): 
 - dokonalé odstranění zbytkových starých programů vizualizací a kresbou
- v návaznosti na 4.seminář - kresba tzv. karmického těla a karmické nádoby
- zjištění míry plnění vlastních životních úkolů
- vysvětlení kresebných znaků objevujících se v automatické kresbě jednotlivců

7. Snový seminář a tvorba reality
- význam snů v reálném životě
- jak se naučit pamatovat si sny
- různé metody výkladu snů
- co je to vědomé snění a jak ho navodit a využít
- oneiromantie, sdílení snů, metapsychické snění
- snění je bránou do světa tvoření reality
- změna reality podle kvantové fyziky, efekt pozorovatele
- jak využít archetyp při utváření reality
- co je to kvantová vlna a kdy léčí nebo harmonizuje  

Praktický seminář
- tento seminář je určen pro pokročilé seminaristy, kteří řeší své individuální příběhy nebo pokračují v osvojování a prohlubování metod a postupů, to je absolventy nejméně 1. semináře (I. a II. části) a 2. semináře, v lepším případě i dalších
 - omezený počet účastníků z důvodu individuálního přístupu a dostatečného času pro jednotlivce

Základy fytoterapie 
- použití jednotlivých bylin
- vytváření bylinných směsí 
- použití bylinných esencí - Moravských květů, srovnání s Bachovými esencemi.
- bioinformace rostlin
- základy gemmoterapie
- léčení stravou, druhy diet, oddělená strava.

Partnerství - jak spolu žít a nezabít se, nebo se rozejít?
- změnit to, co je možné změnit a přijmout to, co změnit nejde, a jak rozpoznat jedno od druhého?

Pro občasné zasílání informací o seminářích a jiných aktualitách zadejte svůj email